Indlæser

COVID-19: Hvad siger lovgivningen?

18. mar. 2020

Landsforeningen Autismes socialrådgiver Ulla Kjer giver her indsigt i, hvordan COVID-19 midlertidigt påvirker reglerne på beskæftigelsesområdet og det sociale område. 

Skrevet af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme. Opdateret den 20. marts 2020. 

 

Danmark er for tiden i en helt special situation. Derfor er der heller ingen fortilfælde, man kan læne sig op af for at afklare, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer.

Folketinget har vedtaget en et-årig ændring af epidemiloven, som giver sundhedsministeren vidtgående beføjelser til at gribe ind i situationer, som vurderes at kunne forværre epidemien.

De fleste offentlige institutioner: skoler, jobcentre, socialforvaltninger, daginstitutioner mm. lukkes. Dog sikres et nødberedskab.

Jeg vil nedenfor kort skitsere, hvilke regler der gælder indenfor de forskellige områder, men vil anbefale, at man løbende holder sig orienteret ved at gå ind på de forskellige ministeriers hjemmesider, da der kan forventes ændringer.

Der vil være forskelle i kommunernes håndtering af reglerne.

Kommunerne fik 18.3.2020 ret til at sætte forskellige sagsbehandlingsregler og borgeres rettigheder til side dog alene i det omfang, hensynet til de overordnede formål overstiger hensynet til den enkelte borger.
Kommunen kan træffes generelle beslutninger om, at visse typer af ydelser i den midlertidige periode leveres på en anden måde end sædvanligt. Der skal dog altid ske en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers behov, inden en ydelse evt. nedsættes eller bortfalder.  Det gælder også ledsagelse, socialpædagogisk bistand til sociale aktiviteter eller ledsagelse til samme.

Beskæftigelsesområdet:

Jobcentrene er lukket, og den aktive indsats suspenderet

Beskæftigelsesindsatsen er som udgangspunkt suspenderet. Det betyder, at borgerne ikke skal stå til rådighed, deltage i tilbud eller møde til jobsamtaler. Der er dog visse undtagelser. Borgerne vil fortsat modtage deres forsørgelsesydelse.

Disse aktiviteter er stoppet indtil videre:

 • Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke sat nye tilbud i gang
 • Samtaler i jobcentre
 • Lediges pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

 • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
 • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.
 • Borgere kan henvende sig til jobcentret og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
 • Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Der kan læses mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (www.STAR.dk) eller på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk, som begge løbende opdateres

Det sociale område:

 • De fleste offentlige ansatte i socialforvaltninger, daginstitutioner mm. sendes hjem, men kritiske funktioner opretholdes. Nogle af opgaverne (f. eks. familiebehandling, familierådgivning mm.) vil formentlig blive foretaget på anden måde f. eks. via Skype, telefon eller lignende i den udstrækning, at det er socialfagligt forsvarligt, og at tavshedspligten kan overholdes.
 • Det betyder bl.a., at alle døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne opretholdes. Det samme gælder specialdagtilbud til f. eks. børn med handicap.
 • Det betyder ligeledes, at der vil være et nødberedskab til at varetage opgaver/støtte omkring sårbare børn, unge og deres familier samt sårbare voksne. Kommunerne skal fortsat reagere på underretninger, sørge for særlig støtte til børn og unge, hvis den ikke kan udsættes, behandle sager om botilbud, krisecentre og forsorgshjem mm.
 • Alle kommuner laver nødpasning for de mindste børn (under 9 år), men for større børn skal forældre som udgangspunkt selv sørge for pasning.

Hvis nogle forældre til større børn med nedsat funktionsevne kommer i den situation, at børnene alligevel ikke kan blive passet, men de kan heller ikke være alene, kan der måske være mulighed for kompensation, hvis forældrene ikke kan få dem passet. Det kan både dreje sig om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Her vil jeg henvise til principafgørelse 40-14, som kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk

 • Hvis et barn eller en ung er anbragt, er udgangspunktet, at barnet/den unge skal blive hos plejeforældre/botilbud, som skal sørge for barnet på vanlig vis.

Udgangspunktet er ligeledes, at samvær med biologiske forældre skal fortsætte som tidligere.

Dog kan der være situationer, hvor det kan blive nødvendigt at tage andre hensyn og stoppe med samværet. Det kan handle om sygdom, særlige risikogrupper mm. Der kan læses mere herom på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: www.sim.dk.  

 • Der kan være indskrænkninger i forhold til støtten til voksne borgere, ligesom besøg på plejehjem, botilbud mm. indskrænkes/underlægges særlige vilkår.

Skoleområdet:

Som udgangspunkt holder alle skoler og institutioner lukket ind til videre.

 • Der skal dog tilrettelægges nødundervisning efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt. Dette gælder særligt elever, kursister og deltagere med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt elever på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Det gælder også andre elever, kursister og deltagere, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte
 • Desuden fremgår det af en ny bekendtgørelse om nødundervisning, at følgende elever er undtaget fra skolelukningen:
  1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  2) Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven, samt de børn, der er omfattet af krav om sprogprøver, hvis det vurderes, at barnet har særlige behov, der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet.
  3) Børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.
  4) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  5) Børn og unge, der skal deltage i prøver og eksamener i begrænset omfang.
 • Praktisk undervisning udskydes.
 • Det er skolelederen, der vurderer i hvert enkelt tilfælde, fremgår det af bekendtgørelsen om nødundervisning.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) stopper indtil videre alle tests og undersøgelser af børn. Samtaler med forældre mm. kan fortsætte i den udstrækning, at det er fagligt forsvarligt, og at tavshedspligten kan overholdes.

Du kan følge med på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Sundhedsområdet:

Udrednings- og behandlingsgarantien stopper.

Alle ikke-akutte operationer og behandlinger udskydes.