Generalforsamling i Landsforeningen Autisme Kreds Vestegnen

Event dato:
10. mar. 2021 - 10. mar. 2021

Generalforsamlingen afholdes online via Teams og afstemninger foretages via Forms i Office 365. 

Generalforsamlingen starter kl. 19:00 og vi forventer at den er afsluttet omkring kl. 20:00

Dagsorden

1. Valg af dirigent 
 
2. Formandens beretning 
 
3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 
4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer 
 
§6 ændres så der efter valg af bestyrelsesmedlemmer tilføjes et punkt: 
 
“Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet” 
 
§9 ændres med en lille tilføjelse: 
 
“Ved frafald blandt de udpegede til repræsentantskabet, har bestyrelsen bemyndigelse til at udpege erstatninger, så kredsen altid er repræsenteret med 3 repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskabsmøder” 
 
----- 
 
Hvis ændringsforslaget til §6 vedtages, vil der blive tilføjet et punkt til dagsordenen umiddelbart efter vedtagelsen. I så fald vil punkt 7 være valg til repræsentantskabet, punkt 8 valg af intern revisor og punkt 9 vil være eventuelt.
 
5. Behandling af evt. indkomne forslag 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3. marts 2021 – meget gerne på vestegnen@autismeforening.dk  
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jane Nielsen er på valg og er villig til genvalg
Peter Jensen er på valg og er villig til genvalg 
Valg af suppleanter 
 
Suppleant for et år:  vakant
 
7. Valg af intern revisor 
 
Søs Lunding er på valg og er villig til genvalg 
 
8. Eventuelt

-----

Vi beder alle der vil deltage om at tilmelde sig generalforsamlingen, så vi kan sende invitation til mødet i Teams.

Hvis man vil have stemmeret til generalforsamlingen, skal man skrive sit medlemsnummer i tilmeldingen.