Orientering vedr. Kreds Vestegnens holdning til verserende situation i Landsforeningen Autisme

7. jan. 2021

Først og fremmest vil vi ønske vores medlemmer godt nytår.

Som annonceret i vores nytårshilsen på Facebook, har vi i Kreds Vestegnen fulgt med i – og drøftet – hvordan vi skal forholde os til den verserende situation i Landsforeningen omkring formandsvalg og flere af Hovedbestyrelsens beslutninger siden repræsentantskabsmødet i oktober 2020. 

Vedrørende formandsvalget, så står hele bestyrelsen, uanset vores personlige holdning og stemmer på formandskandidaterne, bag den demokratiske proces i foreningen, og støtter 100% op omkring valget af Kathe Johansen som formand.

Hele bestyrelsen bakker 100% op om selve formandsvalget på repræsentantskabsmødet i oktober 2020, hvor Kathe Bjerggaard Johansen er valgt som ny formand. Det gør vi uanset egne, personlige holdninger for flertal er flertal og det anfægter vi på ingen måde. 

Kunne vi alle stemme, ville der være stemmer til både Heidi Thamestrup og Kathe Bjerggaard Johansen. 

Følgende udmelding har intet med selve valget at gøre. Det er et særskilt emne, med et afgrænset, konkret og præcist fokus. 

Mistillidsvotum mod HB

Vedrørende hvad der i øvrigt er foregået i foreningen siden repræsentantskabsmødet har vi alle i bestyrelsen fulgt situationen nøje. 

Bestyrelsen har nøje fulgt forløbet omkring formandsvalg og efterfølgende. Fire af seks bestyrelsesmedlemmer (Jane Nielsen, Peter Jensen, Malene Adler og Susanne Claudi) har fulgt nøje med i diverse hovedbestyrelsesmøder samt debat på bl.a. Facebook. 

Hovedbestyrelsesmødet d. 26/12-2020 blev streamet via Zoom og hér skete noget, som vi fire ikke følte at vi kunne sidde overhørig.  

Vores opfattelse af mødet er, at hovedbestyrelsen i forbindelse med dagsordenens punkt 2 stillede mistillid mod Heidi Thamestrup, som på daværende tidspunkt officielt var siddende forman. Hovedbestyrelsen fremlagde deres mistillid på et grundlag, som der ikke på mødet blev grundigt forklaret eller fremlagt dokumentation for, på trods af utallige opfordringer. 

Med (manglende) hjemmel i dette grundlag, gik hovedbestyrelsen videre med en afstemning omkring, hvorvidt Kathe Johansen skulle indsættes som formand med øjeblikkelig virkning på baggrund af den mistillid hovedbestyrelsen fremlagde uden dokumentation. 

To hovedbestyrelsesmedlemmer, Brian Andersen (kredsformand Vestegnen) og David Facius (formand for Autisme- og Aspergerforeningen) samt hidtil siddende formand Heidi Thamestrup gjorde kraftige indsigelser mod denne afstemning, da de opfattede det som vedtægtsstridigt. 

Heidi Thamestrup valgte at forlade mødet som følge af inhabilitet samt at hun nægtede at deltage i en vedtægtsstridig afstemning i spørgsmålet. Efterfølgende gennemførte hovedbestyrelsen afstemningen. 

På nuværende tidspunkt er der ikke noget referat tilgængelig fra mødet, men så vidt vi opfattede, kom flertallet fra 8 hovedbestyrelsesmedlemmer.

Efter vi fires opfattelse havde og har hovedbestyrelsen ikke hjemmel til at foretage denne handling. Det er alene repræsentantskabet der kan indsætte og afsætte en formand. Dermed har de 8 hovedbestyrelsesmedlemmer der stemte for, imod bedre vidende, foretaget en vedtægtsstridig og dermed ulovlig handling.

Som følge af dette har vi fire kredsbestyrelsesmedlemmer mistet tilliden til de otte hovedbestyrelsesmedlemmer der stemte for afstemningen i punkt 2. Vi mener, at det er alvorligt nok til, at vi har besluttet at indgive et decideret mistillidsvotum mod de otte hovedbestyrelsesmedlemmer.

Vi har dags dato, 6/1-21 fremsendt vores mistillidsvotum og ønsker det til behandling og afstemning på førstkommende ordinære/ekstraordinære repræsentantskabsmøde der p.t. er planlagt til d. 9/1-2021.

Principielt er det tilstrækkeligt at en enkelt repræsentant eller bestyrelsesmedlem indgiver et sådant votum, men det står naturligvis stærkere jo flere der står bag.

Vi har derfor haft kontakt til vores kredsbestyrelseskollegaer rundt omkring i landet. Flere var enige og ville gerne medunderskrive vores mistillidsvotum. Det betyder, at vi er 40 personlige underskrivere af votummet som repræsenterer i alt seks kredse. 

Det skal bemærkes, at det ikke nødvendigvis er hele kredse der står bag, men kun de navngivne bestyrelsesmedlemmer. For eksempel har Brian Andersen og Simon Felskov fra Kreds Vestegnen valgt ikke at være medunderskrivere.

Endvidere er der i skrivende stund knap 200 underskrivere af en underskriftsindsamling, der er opstartet uafhængig af vores arbejde, men med en opfordring til at repræsentantskabet netop stiller et mistillidsvotum, se evt. https://www.skrivunder.net/mstillid_til_hovedbestyrelsen_i_landsforeningen_autisme?s=80973571.

Åbenhed og gennemsigtighed

I Kreds Vestegnen ønsker vi en åben og gennemskuelig proces og har derfor valgt at informere jer medlemmer om vores handling i dette skriv. 

Det officielle mistillidsvotum findes nedenfor.

Vi vil gerne, igen, understrege, at fremsendelse af mistillidsvotummet på ingen måde er relateret til valget af formand, hvor vi bakker op om den demokratisk valgte formand, men alene er et spørgsmål om mistillid til de otte hovedbestyrelsesmedlemmer der, efter vores opfattelse, har handlet vedtægtsstridigt og dermed ulovligt.

Hvis dette giver anledning til nogen spørgsmål fra jer, vores kreds-medlemmer, eller andre, så er vi åbne for spørgsmål på: vestegnen@autismeforening.dk.

Med venlig hilsen

Jane Nielsen, Peter Jensen, Malene Adler og Susanne Claudi

Alle bestyrelsesmedlemmer af Kreds Vestegnen 

NB

Brian Andersen og Simon Felskov har begge accepteret, at ovenstående publiceres på vores hjemmeside, men det skal understreges at de ikke er medunderskrivere af mistillidsvotummet! 

*****

Mistillidsvotum

Til Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen og Sekretariatet i Landsforeningen Autisme - Onsdag, d. 6/1-2021

Vi er flere bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter der enten deltog som gæster på HB-mødet via Zoom d. 26/12-20 eller senere læste op via flertals-HB-udmelding på hjemmesiden.

Det er rystende at bevidne både mødet og følgende udmelding med information, hvor flertals-HB fortæller, hvordan der handlet, afstemt og besluttet og ageret i situationen som ’forretnings-HB’.

Processen vedrørende repræsentantskabsmødet fra slutningen af oktober til nu har været lang og med mange diskussioner om det ene og det andet. Advokater har været benyttet til at fortolke vedtægterne og der er kommer i hvert fald to forskellige fortolkninger ud af det, og det er svært for såvel kredsbestyrelser som medlemmer at følge med.

Kritisabelt forløb

Det er i Tirsdagsposten pr. 18/12-2020 meddelt til Kredsbestyrelserne, at der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde d. 9/1-2021 og at Heidi Thamestrup er formand indtil mødets afslutning denne dato.

Punkt 2 til HB-mødet d. 26/12-2020 omhandlede, at nogle HB-medlemmer på baggrund af personlige fortolkninger af en mail udsendt fra Heidi Thamestrup følte sig truet, oplevelse af at Heidi Thamestrup og sekretariatet udøvede obstruktion mod HB, samt af flere mindre kontroverser i processen ønskede, at indsættelsen af den nyvalgte formand skulle træde i kraft øjeblikkeligt.

I alt tre HB-medlemmer gjorde kraftigt opmærksom på, at denne praksis muligvis ikke ville være lovlig eller i overensstemmelse med vedtægterne. Endvidere valgte Heidi Thamestrup (et af de tre HB-medlemmer) at forlade mødet inden afstemningen, da hun ikke ville deltage i en sådan vedtægtsstridig afstemning.

Uagtet disse indsigelser mod proceduren valgte den øvrige hovedbestyrelse at fortsætte og med flertal vedtage udskiftningen af formænd med øjeblikkelig virkning på trods af foreliggende plan for, hvordan det ordinære repræsentantskabsmøde skulle afholdes 9/1-2021.

28/12-2020 skriver HB i flertals-udtalelsen, at I udskifter formanden med øjeblikkelig virkning fra dd (26/12-2020) af hensyn til at nyvalgt formand ”straks kan komme i gang med arbejdet (…) vores forening ikke skal lide yderligere under dette lange og uholdbare forløb.”

I forhold til de almengældende foreningsretlige principper kan kun den forsamling, der har valgt et bestyrelsesmedlem også ekskludere samme bestyrelsesmedlem.

Det er KUN repræsentantskabet, som landsforeningens øverste myndighed, der kan afsætte en formand – ikke hovedbestyrelsen.

Vi mener, at flertals-HB har tilsidesat vedtægterne og tilsidesat forretningsordenen på HB-mødet 26/12-2020 mod bedre vidende.

Mistillidsvotum til de medlemmer af HB som tilsidesætter gældende regler

Dette forløb giver anledning til at nedstående kredsmedlemmer/repræsentanter ønsker at udtrykke mistillid til den del af hovedbestyrelsen, som valgte at gennemføre en potentiel ulovlig afstemning uden forudgående at indhente en juridisk vurdering af forholdet.

Vi mener ikke, at vi kan have en hovedbestyrelse, som udøver potentielt embedsmisbrug på baggrund af egne meninger og holdninger uden at undersøge validiteten af deres handlinger, når der tydeligt gøres indsigelser og de er velvidende klar over, at de også sidder på et forretnings-mandat.

Vi ønsker at fremsætte et mistillidsvotum til afstemning ved næste ordinære repræsentantskabsmøde på denne samlede baggrund 

Flertals-Hovedbestyrelsen vi refererer til er:

  • Bjerggaard Johansen, Kathe, Kreds Midtvest
  • Eliasen, Kirsten, næstformand Kreds Fyn
  • Lund, Stina, Kreds Vestsjælland
  • Nielsen, Peter, Kreds Limfjord
  • Schandorph Jensen, Dorte, næstformand Kreds Trekanten
  • Schilling Nielsen, Tomas, Kreds Fyn
  • Vandmose, Tinja, formand Kreds Storkøbenhavn/Frederiksberg
  • Weyand, Michael, formand Kreds Storstrøm

Det vil sige afstemning på repræsentantskabsmøde-afslutningen d. 9/1-2021 eller at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvortil vi gerne vil have oplyst reglerne for tidsfrister og proces mm.

Vi har brug for HB-medlemmer, som uanset egen holdning kan opføre sig professionelt i HB-sammenhænge, som kan håndtere sager nøgternt, sagligt og konstruktivt og udelukkende med saglige argumenter – inden for rammerne af LA-vedtægter og forretningsorden. 

Venlig hilsen – Bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra følgende seks kredse (listet pr. kreds i alfabetisk rækkefølge):

Bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra Autisme- & Aspergerforeningen

Jimmy Whitfield, Lars Stahlhut, Sofie Saunte Mortensen og Xenia Ørum

 

Bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra Kreds Bornholm

Kredsfmd. Karina Bundgaard, Gertie Dragsdahl, Jeanet Hansen og Lone Pihl

 

Bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra Kreds Midtsjælland

Kredsfmd. Rune Gamby, Dorte Hjerrild, Hanna Gregersen, Helle Zelasny, Karina Hansen, Michael Bucholz og Rikke Madsen

 

Bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra Kreds Nordjylland

Mona Petersen, Bernd Weibeck, Emil Valentin, Finn Petersen, Joan Josiassen, Kristina Valentin, Marianne Erlandsen, Rikke Sahl, Sinne R. Jensen og Trine Kjeldgaard

 

Bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra Kreds Vestegnen

Jane Nielsen, Malene Adler, Peter Jensen og Susanne Claudi

 

Bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra Kreds Vestsjælland

Kredsfmd. Siss-May Andvik, Camilla Espenhain Andersen, Christopher Trung Poulsen,Karin Gerd Larsen, Lene Eriksen, Marianne Rejnhold Pedersen, Mette Brenøe Laub Ostenfeld, Mette Schmith Læssøe, Pia Seirup, Susan Bøgdal Petersen og Tanya Alvits

 

NOTE: I alt 40 kredsbestyrelsesmedlemmer, her af 14 repræsentanter