Indlæser

Anden bolig eller indretning af bolig - principafgørelser 


Ankestyrelsen (den højeste klageinstans) udsendte 31.3.2010 flere principafgørelser om anden bolig eller ændring af bestående bolig. 


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra 2010.


Heraf er især to interessante for Landsforeningen Autismes medlemmer, idet begge omhandler familier med børn med autisme, om end resultatet var forskelligt for de to familier. 

Principafgørelse 68-10 omhandler en familie med 5 børn, hvoraf de 4 har forskellige vanskeligheder i form af Tourette, aspergerlignende vanskeligheder og AD/HD.

Det ældste barn går på specialskole og øvrige er enkeltintegreret. To af børnene deler værelse, de andre har eget værelse.

Ankestyrelsen vurderede, at selv om det kunne være hensigtsmæssigt for børnene at have eget værelse, fandt man det ikke nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for personerne med nedsat funktionsevne. Dermed var betingelserne i Lov om social service § 116 ikke opfyldte.

Principafgørelse 73-10 omhandler en familie med 3 børn med Infantil autisme, hvoraf de 2 desuden er lettere retarderede. Ingen har fysiske vanskeligheder. Familien bor i en andelslejlighed på 95 m2, som er uhensigtsmæssigt indrettet. Kommunen var enig i, at alle 3 børn har en varigt nedsat funktionsevne, men ikke i et omfang, der gør det nødvendigt at flytte til en anden bolig.

Kommunen gav afslag på anden bolig, idet den vurderede, at boligen også ville give familien problemer, hvis de 3 børn ikke havde funktionsnedsættelser, at børnene ikke havde fysiske handicaps, og at familien havde andre problemer, som ikke kunne løses ved anden bolig.

Ankestyrelsen vurderede, at det er nødvendigt med en anden bolig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for børnene grundet deres nedsatte funktionsevne. I de ganske særlige tilfælde, hvor ændring af eksisterende bolig ikke er tilstrækkelig, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig. Det er her en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker pågældendes behov.

Det er således ikke en betingelse, at der er en fysisk funktionsnedsættelse for at yde hjælp efter § 116, men en psykisk nedsat funktionsevne kan også medføre, at det er nødvendigt med en boligændring.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at boligens indretning har negativ betydning for børnenes funktionsniveau, da hjemmet mangler plads til hensigtsmæssig og struktureret opbevaring af ting, så der let bliver rodet.

Det bliver vanskeligt at imødekomme børnenes specielle behov for strukturerede omgivelser og ro, og boligen er vanskelig at ændre, så den bliver mere hensigtsmæssig.

Kommunen skal efter Lov om social service § 116 anvise en anden bolig eller hjælpe med anskaffelsen af en anden.

Begge afgørelser kan læses i deres fulde længde på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk