Indlæser

Digital post og digital selvbetjening


Regler
og muligheder for fritagelse for digital post og digital selvbetjening.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra 2014.


Digital post

Folketinget vedtog i 2012, at alle voksne borgere i Danmark skal tilsluttes Offentlig Digital Post med virkning fra 1.11.2014. Den digitale postkasse betyder, at al post fra offentlige myndigheder bliver sendt til den digitale postkasse, som borgeren har pligt til at kigge i. Der er mulighed for at modtage e-mail eller sms, når breve afsendes, så borgeren husker at kigge i postkassen.

Der vil naturligt altid være en del personer – herunder personer med autismespektrumforstyrrelser – som ikke er i stand til at kunne have og bruge en sådan postkasse. Loven giver derfor mulighed for, at man kan fortsætte med at modtage post på papir eller give en anden adgang til at læse sin digitale post, hvis man bl.a.:

  • har en funktionsnedsættelse, som hindrer én i at kunne modtage post digitalt
  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i sit hjem
  • har sproglige eller praktiske vanskeligheder ved at skaffe et Nem Id.

I loven står kun, at det er kommunen, der kan beslutte at fritage for pligten til at oprette den digitale postkasse eller til at give tilladelse til en anden (f. eks. forældre eller værge). I de fleste kommuner skal man henvende sig til Borger Service med et udfyldt ansøgningsskema sammen med gyldig legitimation.

Hvis man er værge for en person, skal man typisk have værgebeskikkelsen med til kommunen. Der kræves altid personligt fremmøde. Dog kan kommunen fritage en borger på grund af varig svækkelse, hvis kommunen har kendskab til den pågældendes forhold.


Digital selvbetjening

1.12.2014 trådte et nyt regelsæt i kraft. Her handler det om digital selvbetjening – altså at borgeren skal søge om forskellige ydelser via internettet. Det handler i første omgang om 27 forskellige områder, hvor borgeren skal søge digitalt, f. eks. førtids- og folkepension, boligstøtte, lån til beboerindskud, varmestøtte mm., hvilket jo er områder, som kan berøre en del borgere med ASF.

Hvis man er fritaget for digitalt postkasse, er man ikke automatisk fritaget for digital selvbetjening, men skal søge ved henvendelse til kommunen.

Kommunen kan så efter en konkret vurdering fritage for den digitale selvbetjening til f.eks.:

  • Personer, der har et fysisk handicap
  • Personer, der har en kognitiv funktionsnedsættelse (herunder demens)
  • Personer, der har en psykisk lidelse
  • Personer, der er socialt udsatte eller hjemløse
  • Personer uden it-kompetencer
  • Personer med sprogvanskeligheder
  • Personer, der er svært ordblinde