Indlæser

Efterskoler


Økonomi, støtte og muligheder for forældre til børn med autisme.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra juli 2019.

 

Mange forældre er interesseret i, at deres barn får et år eller to på efterskole som afslutning på folkeskolen. De unge vælger typisk efterskole ud fra især interesser, eller måske venner og bekendtes erfaringer med efterskoler.

Andre unge har ikke de samme valgmuligheder, fordi de har forskellige vanskeligheder at tage hensyn til, hvad enten det gælder fysiske og/eller psykiske handicaps.

Det er også situationen for forældre til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), men her kan der være endnu større vanskeligheder med at finde en skole, som er egnet til og har erfaring med elever med ASF.

Jeg har i den tid, jeg har været ansat i Landsforeningen Autisme, prøvet at samle informationer om efterskoler med erfaring med elever med ASF.

Jeg har haft kontakt med en del efterskoler, som har meldt tilbage til mig, at jeg gerne må offentliggøre deres navn og oplysninger. Denne liste findes på hjemmesiden.

Hvis man som forældre har oplysninger om andre skoler, som ikke er på listen, må I meget gerne meddele mig dette, idet jeg så vil kontakte skolen.

Jeg vil altid anbefale, at man ved sin kontakt med skolen er åben omkring den unges vanskeligheder, så man sikrer sig, at en evt. optagelse er på det rigtige grundlag.


Økonomi:

Der kan være stor forskel på prisen på et ophold på en efterskole – afhængig af indholdet på skolen.

Staten yder støtte til opholdet, men denne støtte afhænger af forældrenes indkomst. Det er forældrenes samlede indkomst to år tilbage, som danner grundlag for en beregning.

Hvis forældrene er skilt, er det den forælder, den unge har opholdsadresse hos, hvis indkomst, som danner indkomstgrundlaget. Hvis forælderen er samlevende er det husstandsindkomsten.

Egenbetalingen kan variere ml. ca. 700 til 1600 kr. pr. uge. (2019/20).


Tilskud:

Som hovedregel er det forældrenes ansvar at betale for et efterskoleophold, men der kan være undtagelser, hvis den unge har særlige behov.

Nogle kommuner kan have vanskeligheder med at stille det relevante undervisningstilbud til rådighed i de(t) sidste skoleår – måske fordi der er for få ældste elever, eller at tilbudene af andre årsager ikke matcher den unge.

Så kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR - (skoleforvaltningen) henvise til undervisning på andre skoler og herunder på en godkendt efterskole jfr. Folkeskolelovens § 22.

En anden mulighed kan være, at man i samarbejde med sin socialforvaltning (handicaprådgivningen) vurderer, at det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte, at den unge kommer på efterskole.

Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kan man ikke få støtte efter den sociale lovgivning.

Der er her tale om støtte efter Lov om social service § 52 - foranstaltninger -, og det betyder samtidig, at der som hovedregel skal laves en § 50 undersøgelse, hvor man undersøger den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold og andre relevante forhold. Dog må undersøgelsen ikke være mere omfattende, end der er brug for.

Støtten kan ydes efter Lov om social service § 52 a stk. 2, hvis det vurderes, at forældrene ikke selv har råd til opholdet.

Støtten kan også ydes efter § 52 stk. 3, nr. 7 som en anbringelse.

Principafgørelse:

66-14

Der kan evt. ydes tilskud til egenbetalingen efter § 41 - merudgiftsydelse.

Endelig kan unge, som har haft 10 års undervisning, have mulighed for at søge om et efterskoleophold som et led i en forrevalidering jfr. Aktivlovens § 46.


Støttemuligheder:

Uanset om man får økonomisk støtte til et efterskoleophold eller ej, kan det være relevant med støtte til undervisning og/eller fritid.

Efterskoler skal inkludere mindst 5 elever med særlige behov, hvilket de ydes et årligt tilskud til.

Desuden kan elevens lokale PPR-afdeling i samarbejde med elev, forældre og efterskole vurdere, om eleven har brug for særlig hensyntagen i form af specialundervisning og specialpædagogisk.

Ansøgning om støtte i fritiden skal vurderes af socialforvaltningen.


Specialtilbud:

1.8.2008 startede Rosenkilde Efterskole i Slagelse som den første efterskole kun til elever med ASF.

1.8.2011 startede  Fonden Ørting, bosted for unge med ASF. Ligger syd for Århus og er en efterskole målrettet unge med ASF, men hvor der er mulighed for ophold i op til 3 eller 4 år.

15.8.2011 startede Efterskolen Æblegården på Bornholm også som efterskole målrettet unge med ASF og ADD.

Man skal være opmærksom på, at skolerne grundet de få elever ikke kan drives som almindelige efterskoler men som døgntilbud, hvorfor optagelse kun kan finde sted som anbringelse efter reglerne i lov om social service.

Æblegården tilbyder dog også dagsophold, ligesom Ørting tilbyder en fleksibel aflastningsordning.

Læs nærmere på skolernes hjemmesider.