Indlæser

Ferier


De fleste familier med et barn med autisme har ofte brug for planlægning i god tid, også af ferien.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra juli 2019.

 

For mange er det også nødvendigt at overveje, om ferien kan gennemføres uden støtte, eller om man bliver nødt til at have ekstra hjælp eller en hjælper med til at sikre, at ferien bliver en god oplevelse for alle.

Lov om social service § 41 om merudgiftsydelse giver mulighed for, at forældre, som i hjemmet forsørger et barn eller en ung med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen.

Der står i vejledningen bl.a., at et af formålene med denne paragraf er, at familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets/den unges nedsatte funktionsevne.

I et af vejledningens punkter står, at der kan ydes tilskud til merudgifter til ferier, som familier i almindelighed afholder.

Dette gælder også kortvarig ferie i udlandet, hvor der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan gives tilskud til eventuelle ekstra omkostninger, som fx tilskud til dækning af ekstra omkostninger i form af nødvendige merudgifter til rejse og ophold for en hjælper.

Det samme står i Bekendtgørelse nr. 1296 af 15/12 2009, hvor det præciseres, at der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan ydes tilskud til merudgifter, der er forbundet med opholdet i udlandet.


Ankestyrelsens afgørelser:

Ankestyrelsen har flere gange afgjort sager om merudgifter ved ferie i udlandet.

Ankestyrelsens afgørelser (Principafgørelser) skal følges ved lignende sager og kan derfor anvendes af Landsforeningen Autisme´s medlemmer i sammenlignelige situationer.

Fælles for afgørelserne er, at Ankestyrelsen lægger vægt på, at der skal være tale om særlige tilfælde, hvor den pågældendes situation gør det særlig påkrævet, eller det er en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen, at der ydes tilskud til f.eks. en hjælper.

Ankestyrelsen har desuden afgjort, at en kortvarig ferie i udlandet er 1 til 2 ugers ferie, og at det er almindeligt, at en familie med to børn flyver på ferie.

Sagt på en anden måde, kan der være mulighed for at få bevilget merudgifter til hjælper og dennes udgifter til rejsen, hvis ferien er på max. 2 uger, og hvis det er nødvendigt med en hjælper for at gennemføre turen, men ikke til flybilletter, fordi barnet f. eks. har svært ved at klare længere transport i bil.

Hvis man ønsker at læse Principafgørelserne i deres fulde længde, drejer det sig om:

80 – 16, 28-13, C-1-08 og C-40-03.

Betingelser for at modtage støtte:

For at modtage støtte efter Lov om social service § 41, skal de sandsynliggjorte merudgifter overstige 4945,- kr. (2019) på et år (12 sammenhængende måneder), og her er ikke tale om en form for egenbetaling som ved forsikring.

Det er altid en god idé at søge skriftligt og anmode om skriftligt svar.

Hvis man får afslag, skal kommunen begrunde afslaget og give klagevejledning.


For voksne:

Voksne har samme mulighed for at søge om tilskud efter Lov om social service § 100 om merudgiftsydelse. Betingelserne for at blive omfattet af personkredsen/målgruppen til at kunne modtage ydelser efter § 100 er dog strammere end efter § 41, og der skal anvendes en funktionsevnevurdering inden.

De årlige merudgifter skal her dog overstige 6540,- kr. (2019), før der kan blive tale om at yde tilskud.

Der gælder de samme kriterier, at der skal være tale om særlige tilfælde, hvor den pågældendes situation gør det særlig påkrævet, eller det er en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen, at der ydes tilskud til f.eks. en hjælper.

Her kan henvises til Principafgørelser 96-16, 263-12 og C-34-07.