Indlæser

Individuel boligstøtte


De fleste af vores medlemmer er nok bekendte med, at der findes en Lov om individuel boligstøtte (Lov nr. 1231 af 29/10 2013), som kan give tilskud til huslejen – især i lejligheder.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra juli 2019. 

 

De fleste af vores medlemmer er nok bekendte med, at der findes en Lov om individuel boligstøtte, som kan give tilskud til huslejen – især i lejligheder.

Hvis man er folkepensionist eller får førtidspension tilkendt før 2003, kaldes boligstøtten for boligydelse. For alle andre kaldes boligstøtten for boligsikring.

Alle med fast bopæl i Danmark kan i princippet få boligstøtte.

Da reglerne er ret indviklede, idet både boligens størrelse og indretning samt husstandens indkomst og formue m.v. spiller en rolle, vil jeg ikke komme nærmere ind på dem her, men kun kort omtale de punkter, som kan være relevante for en del af vores medlemmer.

Man kan altid rette henvendelse til sin kommunes boligstøttekontor og få beregnet boligsikringens størrelse inden et evt. tilsagn om en bolig. Det er den kommune, hvor boligen er beliggende, som skal behandle ansøgningen om boligstøtte.

Boligens størrelse spiller en stor rolle for beregningen af boligstøtte, idet man normalt ikke kan få tilskud til en stor bolig, hvis man er alene.

Reglerne er tilpasset således, at hvis der i boligen er en person, som er stærkt bevægelseshæmmet, og som derfor har brug for mere plads til at komme omkring, kan man få godkendt en større bolig og højere husleje. Det samme gælder, hvis man har BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) efter Lov om social service § 96.

Endelig gælder denne regel også, hvis man har et barn under 23 år, som bor på døgninstitution. Barnet/den unge vil typisk have adresse et andet sted, men hvis der er indrettet plads i hjemmet med henblik på ophold i weekender og ferier, f. eks. hvis man har et ekstra værelse til barnet/den unge, bør det anerkendes som fast ophold, og derfor kan den større bolig og højere husleje godkendes.

Her kan henvises til Lov om boligstøttes vejledning nr. 103 af 23/10 2002, hvor punkt 18 bl.a. omhandler situationen, at man har et handicappet barn boende på en institution:

Tilsvarende principper gælder, hvor et handicappet barn er anbragt på institution. Formodningen om fast ophold vil være tilstede, hvis der ved indretningen af hjemmet er taget hensyn til barnets midlertidige ophold i hjemmet under ferie og lignende og muligheden for senere varige ophold.

Der kan ydes lån til betaling af beboerindskud i almennyttige boliger, ældreboliger, friplejeboliger, kollektive bofællesskaber.

Der kan ligeledes i visse situationer ydes lån til beboerindskud i visse anviste lejligheder

Indskudslån er som hovedregel rente- og afdragsfri i 5 år og skal herefter afdrages over 5 år.