Indlæser

Ledsagelse


Lov om social service giver mulighed for ledsagelse for personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der ikke kan færdes alene.

 

Artiklen er fra decemer 2019.

 

Lov om social service giver mulighed for ledsagelse for personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der ikke kan færdes alene. Ordningerne kan bevilges efter § 45 for børn og unge hjemmeboende mellem 12 og 18 år og efter § 97 for personer mellem 18 og folkepensionsalderen.

Hvis man er bevilget ledsagelse, inden man når folkepensionsalderen, kan ordningen dog forlænges efter opnåelse af folkepension, hvis man fortsat opfylder betingelserne herfor, men en borger, som er blevet folkepensionist, kan ikke få ordningen bevilget.

Formålet

Formålet med ordningen er at medvirke til selvstændiggørelse og integration i samfundet af børn og unge med handicap.

For over 18-årige er formålet at medvirke til normalisering og integration i samfundet og et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Personkredsen:

  • Børn og unge hjemmeboende mellem 12 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene.
  • Personer mellem 18 og folkepensionsalderen, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene
  • Personen skal kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
  • Personen skal kunne give udtryk for (ikke nødvendigvis verbalt) et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og være bevidst om indholdet i aktiviteten.
  • Personen må ikke være sindslidende
  • Ledsagelsen må ikke foregå i hjemmet

Som det ses, er der forskel i personkredsen for under og over 18-årige, idet døgnplacerede børn og unge ikke kan få ledsagelse efter denne paragraf. I stedet forventes botilbuddet at yde den nødvendige støtte.

På voksenområdet kan der være mulighed for ledsager, selv om man bor på døgntilbud. I de situationer skal det vurderes, i hvilket omfang botilbuddet yder individuel ledsagelse til beboeren. Se evt. principafgørelse C-8-06.

Det er også vigtigt at være opmærksom på bemærkningen om, at personen ikke nødvendigvis verbalt kan give udtryk for sine behov. Det kan formentlig omfatte en del af vores medlemmer. Se evt. principafgørelse 74-10.

Indhold:

Ledsageren skal populært sagt fungere som ”stok” eller den, der skubber en kørestol for en bevægelseshæmmet.

For personer, der f. eks. har svært ved at gøre sig forståelige, kan ledsageren hjælpe med kommunikationen. 

Timer:

Ledsagelse bevilges med 15 timer månedligt.

Man kan spare op af timerne i op til 6 måneder – altså max. 90 timer, som kan bruges til særlige begivenheder. Opsparing af timer skal aftales med kommunen.

Ledsageren:

Der kan ikke kræves en særlig uddannelse af ledsageren, men det bør være en person, som har interesse i arbejdet og gerne har erfaring med at arbejde med personer med handicap.

Hjælperen bør have introduktion til opgaven. Brugeren kan selv finde en ledsager, men kommunen skal godkende den pågældende.

Kommunen ansætter ledsageren, med mindre brugeren selv ønsker at påtage sig opgaven.

Brugeren skal betale sine egne og ledsagerens evt. udgifter til transport under ledsagelsen samt evt. aktiviteter. Kommunen kan yde et tilskud til disse merudgifter, hvilket i 2020 er på max. 919,- kr. årligt.

Der kan desuden efter en konkret vurdering udbetales tilskud til ledsagerens billetter m.m., hvis ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig.

Som det ses, gælder ledsageordningen for børn og unge fra 12 år. Der kan dog være mulighed for, at yngre børn får en slags ledsagelse, men så er det typisk som barnepige/hjælper efter lov om social service § 41 – merudgiftsydelse.

Man kan læse mere om ordningerne i bekendtgørelse nr. 235 af 09/03 2012.

Principafgørelser 95-16 og 78-15.

Ledsagerkort:

Et ledsagerkort kan give rabat til forskellige rejser, ligesom en del forlystelser mm. lader ledsageren komme gratis ind.

Kortet kan købes igennem Danske Handicaporganisationer – www.handicap.dk – og herefter Brugerservice.