Indlæser

Nye klageregler pr. 1.1.2018 og nye regler om opsættende virkning af afgørelser


Gennemgang af de nye regler.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra 2017.


1.1.2018 indsættes en ny § 3 a i Lov om social service

Den betyder, at borgere, som får støtte efter følgende paragraffer i loven, får længere tid på ydelserne, inden kommunen kan ændre på bevillingen:

  • § 32: Særligt dagtilbud
  • § 36: Særligt klubtilbud
  • § 42: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste
  • § 95: Kontant tilskud til ansættelse af hjælper
  • § 96: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
  • § 98: Kontaktperson til døvblinde
  • § 114: Bilstøtte

Ændringerne betyder for det første, at selve varslingen – hvornår kan kommunen ændre en bevilling – bliver øget til 14 uger. I dag kan denne frist være ml. 1 og 3 mdr.

For det andet kommer der en ny regel om opsættende virkning – altså at kommunen ikke må gå i gang med ændringen – hvis borgeren klager over afgørelsen. Først derefter kan kommunen gå i gang med iværksættelsen af afgørelsen.

I dag har en klage generelt ikke opsættende virkning – stort set kun ved døgntilbud/botilbud. Så ændringen betyder, at i mange af de ovennævnte situationer vil borgeren fremover kunne beholde sin bevilligede ydelse i op til 6 mdr., før ændringen sker.

Desuden kan kommunen fremover træffe afgørelse om, at en klage tillægges opsættende virkning, så længe Ankestyrelsen behandler afgørelsen.

De ændrede klageregler for ovennævnte §§ betyder, at

  • borgeren har 4 uger til at klage
  • kommunen har 2 uger til at genvurdere på baggrund af klagen
  • Ankestyrelsen har 8 uger til at behandle klagen.

For at Ankestyrelsen kan overholde fristen på 8 uger, er det afgørende, at kommunen sender sagen inden for 6 uger efter afgørelsen. Hvis Ankestyrelsen ikke kan nå at behandle sagen inden for de 14 uger, kan Ankestyrelsen vælge at tillægge klagen opsættende virkning ud over de 14 uger.