Indlæser

Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven


Vejledning i reglerne på området.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra juli 2019.

Lovgivningen:

Kommunen skal ifølge Folkeskolelovens § 3 stk. 2 sørge for, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, får specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (det gælder også for førskolebørn).

Bekendtgørelse nr. 693 af 20.06.2014 præciserer, at det gælder, hvis støtten ikke alene kan gives ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Denne pligt gælder overfor alle børn og unge under 18 år, som bor og opholder sig i kommunen.

Der kan evt. læses mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Hvordan ydes specialundervisning:

Specialundervisning/specialpædagogisk bistand kan gives på flere forskellige måder (Bekendtgørelsens § 9):

  • Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning, men således at eleven modtager støtte i mindst 9 undervisningstimer (60 minutter) ugentligt.
  • Elevens modtager al sin undervisning i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.
  • Eleven har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.
  • Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted efter Lov om social service.

Der skal gøres opmærksom på, at der kun er få regionale undervisningstilbud.

Det drejer sig om de meget specialiserede som Døvblindecentret, Fredericiaskolen (for døve børn), Geelsgaardskolen (for svært fysisk handicappede), Kolonien Filadelfia (for personer med epilepsi), Refsnæsskolen (for blinde børn) og Ålborgskolen (døvblinde).


Hvad skal der til for at få specialpædagogisk bistand:

Inden der iværksættes specialpædagogisk bistand, skal der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering, som foretages af den kommunale PPR-afdeling i samarbejde med forældre og elev.

Klasselæreren eller børnehaveklasselederen for elever i børnehaveklassen, den kommunale sundhedstjeneste, skolens leder samt forældre eller elev kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Forældrene har ret til en kopi af denne vurdering samt indstillingen om, hvilken indsats der foreslås iværksat.

Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser med andre sagkyndige i fornødent omfang, herunder sagkyndige fra andre kommuner.

I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

Det er skolelederen, der skal iværksætte den specialpædagogiske bistand på skolen, og der skal ifølge bekendtgørelsen lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand (Bekendtgørelsens § 4).

Kommunalbestyrelsen (oftest uddelegeret til ledelsen af PPR) kan henvise til undervisning i anden skole end distriktsskolen, herunder specialklasser eller specialskoler i andre kommuner. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges jfr. bekendtgørelsens § 4.


Opfølgning:

Der skal en gang årligt følges op på specialundervisningen (revisitation), og forældrene har også her ret til at få kopi af indstillingen. Der er tradition for, at denne revisitation foregår i foråret, så kommunerne bedre kan tilrettelægge næste skoleårs specialundervisning.

Imidlertid fremgår det ingen steder i hverken Folkeskoleloven eller bekendtgørelsen, at der ikke kan træffes afgørelser om specialundervisning på alle tider af året.

Klagenævnet for specialundervisning har således tidligere truffet afgørelser i sager herom og bemærker, at det alene er en konkret pædagogisk vurdering af elevens vanskeligheder i et skoleår, der afgør spørgsmålet om henvisning til specialundervisning.

(K-meddelelse nr. 13 på https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning).

Det er heller ingen betingelse, at der foreligger en diagnose, idet det alene er barnets behov, der er afgørende for støtten.


Flytning:

Hvis en elev, der har brug for specialundervisning/specialpædagogisk bistand, flytter, skal kommunen sørge for, at den nye kommune underrettes inden 4 uger fra flytningen og får rapport om den specialpædagogiske indsats.

Hvis barnet går i specialskole ved evt. flytning, har det som hovedregel ret til at fortsætte skolegangen i specialskolen.

Forældre har ifølge Folkeskolelovens § 36 krav på frit at kunne vælge en folkeskole i egen eller anden kommune, under forudsætning af at det kan ske inden for de rammer, skolekommunen har fastsat.

Man har ikke krav på at få en evt. transportudgift dækket. Dog skal kommunen dække den udgift, som kommunen ville have haft, hvis barnet benyttede det tilbud, kommunen visiterede til, eller hvis barnet gik på distriktsskolen.


10.klasse:

Elever med særlige behov i 10. klasse har ret til specialundervisning. Kommunen kan derfor ikke give afslag på 10. klasse eller henvise til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) med henvisning til, at 10. klasse er frivillig.

Det fremgår af K-meddelelse nr. 26 fra Klagenævnet for Specialundervisning


12.skoleår:

Der kan tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensynstagen eller støtte, undervisning i 12 år jfr. Folkeskolelovens § 4 stk. 2,

lige som elever, der bliver 18 år i løbet af skoleåret, har ret til at fortsætte i hele skoleåret jfr. Folkeskolelovens § 20 stk. 6.

Friskoler, efterskoler m.m.

Der gælder andre regler for bl.a. ansøgning om specialpædagogisk bistand.

For friskoler er det skolekommunens PPR, som skal yde pædagogisk psykologisk rådgivning.

For efterskoler er det den unges opholdskommunes PPR, som yder pædagogisk psykologisk rådgivning


Klageadgang:

Man har altid ret til at få en skriftlig afgørelse, hvor det samtidig skal oplyses, hvilken klageadgang, der er i den konkrete afgørelse.

Når det drejer sig om afgørelser om henvisning, afslag på henvisning og tilbagekaldelse af henvisning til specialundervisning for børn og unge, hvis udvikling stiller krav om særlige hensyntagen eller støtte m.v., kan afgørelsen påklages til Klagenævnet for specialundervisning jfr. Folkeskolelovens § 51 stk. 3.

Der skal klages inden 4 uger, efter afgørelsen er modtaget fra kommune/region.

Nogle forældre oplever, at de ikke kan få en skriftlig afgørelse, og det derfor kan være svært at handle. Hvis det er forældrenes opfattelse, at deres barn har brug for specialundervisning eller specialskole, har de trods den manglende skriftlighed mulighed for at kontakte Klagenævnet for specialundervisning og klage herover.

Jeg har jævnligt kontakt med forældre, som er usikre på at skrive en klage, men en klage skal ikke udføres på en bestemt måde (og skal slet ikke fylde flere sider), og man kan ringe til Klagenævnet (3341 1200) og bede om hjælp til at formulere klagen.

Klagenævnet sørger for at indhente de relevante oplysninger fra kommunen.

Der kan læses mere om klagenævnets afgørelser på: https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning