Indlæser

Ungdomsuddannelse på forlænget tid og særlige ASF-tilbud


Mange unge med ASF kan trods en god begavelse have svært ved at gennemføre en gymnasial uddannelse. Det kan derfor være relevant at gøre opmærksom på nogle muligheder for at støtte de unge.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme og Gitte Velling, Kommunikationschef Landsforeningen Autisme

Artiklen er fra juni 2019 og er opdateret februar 2021

Mange unge med ASF kan trods en god begavelse have svært ved at gennemføre en gymnasial uddannelse. Det kan derfor være relevant at gøre opmærksom på nogle muligheder for at støtte de unge.

Gymnasieloven, HF-Loven m.fl. giver dels mulighed for specialpædagogisk støtte i lighed med den, den unge måske har fået i folkeskolen, dels giver lovene mulighed for forlængelse af ungdomsuddannelsen med et år.

Der står i lovene, at:

Handicappede elever, som har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, have tilbud herom,

Rektor kan i helt særlige tilfælde tilrettelægge forløbet med et ekstra skoleår for elever, der er forhindret i at følge undervisningen på normal vis i længere tid på grund af handicap, alvorlig sygdom eller tilsvarende.

Der kan tilbydes følgende støtteformer:

1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

2) Personlig assistance og sekretærhjælp

3) Støttetimer med henblik på kompensation for fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

5) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

 

Det er tilsyneladende ikke ordninger, som anvendes meget, og de tolkes ret forskelligt:

- der gives sjældent mange støttetimer og generelt som mentorordninger

- støttepersonerne har vilkårlig viden om autisme

- et ekstra skoleår er typisk et ekstra skoleår, men ikke et særligt tilrettelagt - som ved TeamDanmark elever 

- elever anbefales at gå et år eller to om, så de kan fordybe sig i enkelte fag.

Selv om det kan være svært at få den rette støtte, skal man naturligvis alligevel søge om den i den udstrækning, man finder, at den unge kan have behov herfor, ligesom man skal anmode om skriftlig afgørelse.

Der er i de senere år lavet flere specialtilrettelagte forløb. 
Der er offeicielt oprettet 13 klasser på de gymnasiale uddannelser til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF-klasser). For at kunne etablere særlige støttefunktioner for eleverne er der tale om små klasser på op til 12 elever.

ASF-klasserne er placeret på følgende institutioner fordelt på de fem regioner:

Region

Institution

Uddannelsesretning

Hovedstaden

Høje-Taastrup Gymnasium

stx

København VUC

hf

Sjælland

Næstved Gymnasium og HF

stx

ZBC (Zealand Business College) Slagelse

htx

Syddanmark

Midtfyns Gymnasium

stx

Aabenraa Statsskole

hf

Campus Vejle

hhx

Midtjylland

Paderup Gymnasium

stx

Herning HF & VUC

hf

Aarhus HF og VUC

hf

Skive College

htx

Nordjylland

Aalborg Katedralskole

hf

 

Der kan udover de 13 AFS-klasser også lokalt  – og efter en individuel vurdering – laves forlængede forløb. Da der er tale om lokale forløb ligger ministeriet ikke inde med en liste over disse. Ligeledes er det ikke muligt at lave et supplerende overblik over tilbud, der ikke er specialundervisning, men hvor der på anden vis bliver taget hensyn til en funktionsnedsættelse som fx autisme. 
Et tilbud, der er oprettet lokalt er fx ASF-linjen med linjefag i programmering og matematik på HTX Roskilde, hvor der er klasser med 16 elever. 

 

Som udgangspunkt vil den unge kunne være berettiget til SU, når man optages på et af disse forløb. Derfor kan man ikke få støtte fra kommunens jobcenter.

Hvis der er ekstra udgifter som f. eks. transport kan der være mulighed for at få disse handicaprelaterede udgifter dækket ved siden af.

Hvis den unge i stedet tager enkeltfag på f. eks. HF, kan man ikke få SU. I stedet kan der være mulighed for, at kommunerne bevilliger disse forløb, f. eks. som forrevalideringsforløb – hvis jobcentret godkender forløbet.

Hvis den unge har behov for bostøtte skal dette søges særskilt – typisk fra handicapafdelingen i kommunen.

Man har altid ret til at søge om en ydelse og få en skriftlig afgørelse, som skal begrundes og vedlægges klagevejledning.