Indlæser

Ungdomsuddannelse på forlænget tid og særlige ASF-tilbud


Mange unge med ASF kan trods en god begavelse have svært ved at gennemføre en gymnasial uddannelse. Det kan derfor være relevant at gøre opmærksom på nogle muligheder for at støtte de unge.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra juni 2019.

 

Mange unge med ASF kan trods en god begavelse have svært ved at gennemføre en gymnasial uddannelse. Det kan derfor være relevant at gøre opmærksom på nogle muligheder for at støtte de unge.

Gymnasieloven, HF-Loven m.fl. giver dels mulighed for specialpædagogisk støtte i lighed med den, den unge måske har fået i folkeskolen, dels giver lovene mulighed for forlængelse af ungdomsuddannelsen med et år.

Der står i lovene, at:

Handicappede elever, som har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, have tilbud herom,

Rektor kan i helt særlige tilfælde tilrettelægge forløbet med et ekstra skoleår for elever, der er forhindret i at følge undervisningen på normal vis i længere tid på grund af handicap, alvorlig sygdom eller tilsvarende.

Der kan tilbydes følgende støtteformer:

1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

2) Personlig assistance og sekretærhjælp

3) Støttetimer med henblik på kompensation for fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

5) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

 

Det er tilsyneladende ikke ordninger, som anvendes meget, og de tolkes ret forskelligt:

- der gives sjældent mange støttetimer og generelt som mentorordninger

- støttepersonerne har vilkårlig viden om autisme

- et ekstra skoleår er typisk et ekstra skoleår, men ikke et særligt tilrettelagt - som ved TeamDanmark elever 

- elever anbefales at gå et år eller to om, så de kan fordybe sig i enkelte fag.

Selv om det kan være svært at få den rette støtte, skal man naturligvis alligevel søge om den i den udstrækning, man finder, at den unge kan have behov herfor, ligesom man skal anmode om skriftlig afgørelse.

Der er i de senere år lavet flere specialtilrettelagte forløb. De forløber på normeret tid men med særlige klasser med 10 - 12 elever, og hvor undervisningen er tilpasset unge med ASF.

Høje Tåstrup Gymnasium startede i 2007.

Herning HF og VUC i 2008.

Aalborg Katedralskole HF i 2010.

Aarhus VUC – HF – fra 2017

Københavns VUC – specialklasse HF inklusion

Næstved Gymnasium i 2015.

Randers – Paderup Gymnasium i 2008. Mulighed for bostøtte fra Fælleshuset Provstegade i Randers.

Ringe i Midtfyns Gymnasium i 2008. Mulighed for bostøtte fra kollegium.

Slagelse – teknisk gymnasium Selandia – HTX – fra 2017

Skive College – HTX – fra 2019

Vejle Campus – HHX – fra 2017

Åbenrå Statsskole HF i 2015.

Som udgangspunkt vil den unge kunne være berettiget til SU, når man optages på et af disse forløb. Derfor kan man ikke få støtte fra kommunens jobcenter.

Hvis der er ekstra udgifter som f. eks. transport kan der være mulighed for at få disse handicaprelaterede udgifter dækket ved siden af.

Hvis den unge i stedet tager enkeltfag på f. eks. HF, kan man ikke få SU. I stedet kan der være mulighed for, at kommunerne bevilliger disse forløb, f. eks. som forrevalideringsforløb – hvis jobcentret godkender forløbet.

Hvis den unge har behov for bostøtte skal dette søges særskilt – typisk fra handicapafdelingen i kommunen.

Man har altid ret til at søge om en ydelse og få en skriftlig afgørelse, som skal begrundes og vedlægges klagevejledning.