Indlæser

Familievejlederordning


Rådgivning og vejledning omkring familievejlederordningen


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra juli 2019.

 

Kommunerne har dels en generel rådgivningspligt efter bl.a. Lov om social service §§ 10 og 12, dels har kommunerne en vejledningsforpligtelse jfr. Lov om social service § 11 stk. 8.

Det handler om en familievejlederordning, som skal tilbydes familier med børn under 18 år med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Familievejledningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at barnets funktionsevne er konstateret.


Formål:

Formålet med ordningen er at sikre, at familier kort efter, at det er konstateret, at barnet/den unge har en nedsat funktionsevne, får et tilbud om indgående rådgivning og vejledning.

Denne rådgivning og vejledning skal hjælpe familierne med at få kendskab til tilbuddene om offentlig hjælp på tværs af sektorer og hjælpe som en slags ”brobygning” mellem familien og det offentlige i den indledende fase.

Familievejlederen skal desuden kunne tilbyde at formidle kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk.

Ordningen skal være synlig for familier samt sygehuse, sundhedsplejen, praktiserende læger, dagtilbud, skoler m.fl.


Personkreds:

Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014, som også beskriver øvrige former for støtte til familier med børn og unge med handicap, beskriver de nærmere regler for familievejlederordningen.

Her noteres, at det er familier og enlige med børn og unge med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og at der i lang tid fremover vil være behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Normalt vil funktionsnedsættelsen var en belastning resten af livet.

Det må tolkes således, at ikke alle familier skal have ordningen tilbudt, men alene familier, hvor funktionsnedsættelsen er betydelig.

Der kan ikke kræves en diagnose for at yde vejledningen, men det skal være de samlede følger af funktionsevnenedsættelsen, der er afgørende.


Tidsmæssig afgrænsning:

Familievejlederordningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at barnets funktionsevne er nedsat.

Det kan således handle både om familier med nyfødte børn og familier, hvor funktionsnedsættelsen sker senere.

Det skal i hver enkelt situation vurderes konkret, hvornår vejledningen skal tilbydes, idet der skal tages hensyn til, hvornår familien er parat.

For nogle familier er det rigtige at tilbyde vejledningen umiddelbart efter, kommunen har fået kendskabet, og for andre er det mere relevant senere, men det skal ske inden 3 måneder.

Familievejledningen skal så vidt muligt tilbydes i hjemmet, med mindre familien frabeder sig det, eller det af andre årsager ikke kan lade sig gøre.

Der tilbydes almindeligvis én samtale, men der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere samtaler, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejlederordningen kan opfyldes.


Kompetence:

Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelser om hjælpen til familien, men skal kunne formidle kontakt og viden om familien til socialforvaltningen, som har kompetencen til afgørelser.

Dette skal sikre, at familievejledningen bliver rent vejledende og hjælp til besvarelse af familiens indledende spørgsmål.

Når der sker videreformidling af kontakt til socialforvaltningen (eller andre instanser) kan det kun ske efter almindelig gældende regler om videregivelse af oplysninger, altså at familierne skal orienteres/give samtykke.


Andre ordninger:

Efter afslutning af familievejlederordningen vil familien have ret til fortsat rådgivning og vejledning efter øvrige gældende regler.

Familievejlederen skal kunne vurdere, om der evt. kan være behov for kontakt til VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation).